Inhoudsopgave

Sustainability strategie

Sustainability strategie

In 2023 heeft Holland Casino, mede in het kader van de toekomstige implementatie van CSRD (Corporate Social Sustainability Directive), gewerkt aan het vormgeven van zijn meerjarige sustainability strategie. Hiervoor heeft Holland Casino onder meer een media-analyse, peer-analyse en een extern stakeholderonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt overduidelijk naar voren dat de kern van Holland Casino’s maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt in de bijdrage aan een veilig en verantwoord kansspelklimaat. Zonder een bijpassende strategie, beleid en invulling van deze maatschappelijke rol kan geen sprake zijn van een geloofwaardige sustainability strategie.

Het maatschappelijk mandaat van Holland Casino ligt diep verankerd in het hart van de organisatie. Opgericht met een publieke missie, zet Holland Casino zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie en maatschappij. Daarom staat een verantwoord, ‘gezond’ casinobezoek en onze bijdrage aan een veilig en verantwoord kansspelklimaat centraal in onze sustainability strategie, die we in 2024 verder zullen afronden.

Hoe wij waarde toevoegen

Om in kaart te brengen hoe Holland Casino zijn maatschappelijke rol vormgeeft, hebben we een waardecreatiemodel ontwikkeld. Dit model brengt in één oogopslag de uitwerking van de maatschappelijke opdracht van Holland Casino in beeld en waar en hoe wij impact hebben. Het brengt focus in onze strategische activiteiten aan (wat doen we wel en niet en waarom) en biedt daarnaast op termijn een kapstok voor een geïntegreerd overzicht met strategische doelen, targets (KPI’s) en prestaties.

Waardecreatiemodel

De kernzin bovenin het waardecreatiemodel vat het maatschappelijke doel van Holland Casino kort maar krachtig samen: “Overtuigd van onze maatschappelijke opdracht staan wij voor een betrokken en betrouwbare casino-organisatie die met heldere kernwaarden en een toekomstgerichte strategie het verschil maakt voor mens en maatschappij en bijdraagt aan een veilig en verantwoord kansspelklimaat”.

Dit vormt de kern van de maatschappelijke opdracht die Holland Casino heeft en dient als leidraad voor zijn waardecreatie. De details van de onderliggende interventies en hun beoogde effecten worden beschreven in elke fase van het model.

Inputs

Hierin wordt primair het fundament van Holland Casino toegelicht. Ten eerste is dat het mandaat dat de Nederlandse overheid als aandeelhouder heeft meegegeven aan het casino. Dit mandaat is gebaseerd op de maatschappelijke behoefte van consumenten om deel te nemen aan kansspelen. Daarnaast zijn concrete inputs - financieel, assets (veertien casino's, Live Studio en alle daarbij behorende assets), intellectuele kennis, medewerkers, sociale relaties en natuurlijke hulpbronnen - van belang om Holland Casino goed zijn activiteiten te laten ontplooien.

Activiteiten

De activiteiten geven aan waar Holland Casino voor staat in de dagelijkse bedrijfsvoering. Holland Casino staat in de eerste plaats voor eerlijk en aantrekkelijk spel. Dat betekent dat spelers kunnen kiezen uit een divers, verrassend en toereikend spelaanbod, de beste winkansen krijgen en spelen op 100% geijkte en gecertificeerde machines en tafels.

Holland Casino staat daarnaast ook voor een toonaangevend preventiebeleid. Met de juiste training en middelen benaderen medewerkers de gasten proactief en gaan het gesprek aan over de risico’s van kansspel en kansspelverslaving. We voeren dit beleid al jaren en scherpen dit aan op basis van wetenschappelijke inzichten, samenwerking met partnerorganisaties en ervaringen van collega’s op de werkvloer. 

Holland Casino staat ook voor verbindend werkgeverschap. Met een inclusief personeelsbeleid, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, willen we een aansprekende werkgever zijn.

Tot slot staat Holland Casino voor een duurzame bedrijfsvoering en zet het in op zo duurzaam mogelijke vestigingen, minder en circulair materiaalverbruik, minder afval en een duurzame leveranciersketen. Zo verkleint Holland Casino zijn milieuvoetafdruk.

Toegevoegde waarde

Hier staan twee belangrijke onderdelen centraal. Primair zijn dit onze kernwaarden, ons kompas in alles wat we doen en in wie we zijn: hartelijk, betrouwbaar, betrokken en verrassend. Daarnaast is, zoals hiervoor beschreven, onze strategische koers op een aantal punten herijkt om effectief in te spelen op het maatschappelijk sentiment rondom kansspelen, een dalende bezoekintentie, aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt en scheefgroei tussen omzet- en kostenontwikkeling. Om geaccepteerd, relevant en financieel gezond te blijven, moet en wil Holland Casino durven inzetten op de gast van morgen, de medewerker van morgen en de maatschappij van morgen. Dit zijn de drie kernpijlers van het Holland Casino van de toekomst. Dit vormt de kern van onze toegevoegde waarde.

Outcome

De outcome (uitkomst) beschrijft de volgende stap in onze maatschappelijke waardeketen: de uitkomsten van ons strategisch beleid en onze operationele activiteiten. Aan deze uitkomsten liggen een aantal assumpties ten grondslag. De uitkomsten zijn immers geen gegeven, maar de gewenste uitkomst van een zorgvuldig gekozen beleid.

In de eerste plaats streeft Holland Casino er naar een ‘gezond’ casinobezoek te realiseren waardoor kwetsbare groepen effectief worden beschermd, interventieprogramma’s langdurige effectiviteit sorteren en gasten zelf ook bewuster spelen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van zelfscans en tools voor zelfbegrenzing.

Voor medewerkers wil Holland Casino een inclusieve werkvloer bieden waar iedereen welkom is en zich veilig en vertegenwoordigd voelt.

Tot slot wil Holland Casino een significante maatschappelijke bijdrage leveren, zowel financieel als niet-financieel. In financiële zin levert Holland Casino een directe bijdrage aan de economie middels speluitkeringen, kansspelbelasting, salarissen, dividend en inkoop bij leveranciers. In niet-financiële zin draagt Holland Casino zijn steentje bij door onder meer actief deel te nemen aan de maatschappelijke dialoog over de kansspelsector en daarbij zijn kennis en kunde vrij te delen. En onze inspanningen op een duurzame operatie levert direct winst op voor het milieu door minder materiaal en energie te verbruiken, meer te recyclen en minder emissies uit te stoten.

Impact

Het laatste blok beschrijft de maatschappelijke impact die Holland Casino voor de kansspelsector in zijn geheel heeft, te weten een veilig en verantwoord spelklimaat. Hierbij is het realistisch om te stellen dat Holland Casino dit niet alleen kan bereiken. Daarvoor is er samenwerking nodig over de gehele breedte van de sector met andere partijen zoals de toezichthouder, de aandeelhouder en andere kansspelaanbieders. Zo is er ruimte voor een kansspelsector waar spelers op veilige en verantwoorde manier nog meer kunnen genieten van het spel. Holland Casino wil een leidende rol nemen in de dialoog om de sector te blijven verbeteren.

Waardepijlers

Onder dit model liggen, als strategisch fundament, drie waardepijlers, ten grondslag:

Holland Casino wil voorzien in een maatschappelijke behoefte aan een veilig, eerlijk en verantwoord kansspelaanbod. Aantrekkelijk spel en toonaangevend preventiebeleid leggen daarbij de basis voor een ‘gezond’ casinobezoek. Dat is waar wij voor staan en wat de buitenwereld van ons verwacht. Op grond van wetenschappelijke inzichten en onafhankelijk advies voert Holland Casino zijn zorgtaak uit middels een tweesporenbeleid. Dit houdt in dat Holland Casino zich richt op zowel de grote groep gezonde spelers alsook de kleine groep kwetsbare spelers. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste voorlichting en begeleiding. Dit leidt tot meer inzicht en bewustzijn rondom spel(gedrag). Voor de kleine groep probleemspelers voert Holland Casino een restrictief beleid met adequate risicoprofilering en effectieve begrenzing.

Holland Casino ambieert een plek in de top 5 van Nederlandse hospitality werkgevers en zet daarom in op de medewerkers van morgen. In een krappe arbeidsmarkt vergt deze ambitie aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden alsook een aansprekend employer brand. Vanuit de maatschappelijke bril bezien, vraagt de medewerker van morgen ook om een sterke bedrijfsethiek met heldere normen en waarden. Men verwacht dat het management stelling neemt over de normen en waarden waar Holland Casino voor staat en ook dat zij onze cultuur en (kern)waarden actief onder medewerkers communiceren en stimuleren. Hierbij staan veiligheid, diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer centraal. Tot slot wil Holland Casino een maatschappelijke bijdrage leveren door onder meer lokale samenwerkingsinitiatieven te steunen of vrijwilligerswerk te verrichten.

Holland Casino streeft naar een duurzame bedrijfsvoering en wil het daarom zijn klimaatvoetafdruk verkleinen en zijn waardeketen verduurzamen. ​In dit verband heeft Holland Casino zich aangesloten bij het Science-based targets initiative (SBTi) om een wetenschappelijk transitiepad te ontwikkelen voor het verminderen van onze CO2-uitstoot, inclusief acties die daarvoor op korte en middellange termijn nodig zijn. Holland Casino wil zich inspannen om ook leveranciers en andere partners in zijn waardeketen aan te sporen tot duurzaam gedrag door onder meer met hen in gesprek te gaan en duurzaamheid expliciet in de inkoopovereenkomsten op te nemen.

Herijkte dubbele materialiteitsanalyse

In 2023 heeft Holland Casino een eerste versie van zijn dubbele materialiteitsanalyse gepubliceerd. De uitkomsten van deze analyse zijn herzien, omdat we onze sustainability strategie aan het aanscherpen zijn. Ook zijn de definitieve standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging, inclusief een nadere duiding, gepubliceerd. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal onderwerpen niet langer als materieel wordt aangemerkt. In de eerste plaats wijzen de berekeningen uit dat luchtvervuiling als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen door Holland Casino niet significant is. In de tweede plaats gaat Holland Casino maatregelen nemen om zijn CO2-uitstoot te verlagen, een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies. Ook is Holland Casino van plan om een eventuele impact van zijn waardeketen op biodiversiteit via het inkoopbeleid aan te pakken. Holland Casino produceert geen speelautomaten of vergelijkbare goederen waardoor de materialenuitstroom met betrekking tot producten en diensten niet als materieel wordt aangemerkt. Tot slot overlappen de rapportagevereisten voor het thema consumenten en/of eindgebruikers met het voor Holland Casino als materieel bevonden onderwerp veilig en verantwoord kansspel. Holland Casino heeft ervoor gekozen om te rapporteren op veilig en verantwoord kansspel omdat dat beter aansluit bij onze kernactiviteiten en onze sustainability strategie.

Hieronder wordt de uitkomst van de herziene dubbele materialiteitsanalyse visueel weergegeven.

Uitkomst dubbele materialiteitsanalyse

Toelichting op materialiteit

Een onderwerp wordt als financieel materieel gezien als het van invloed is op de bedrijfswaarde op korte, middellange of lange termijn, maar (nog) niet volledig is vastgelegd in de financiële verslaggeving. Dit brengt dan ook risico’s met zich mee, die toekomstige kasstromen, markpositie, prestaties en toegang tot financiering kunnen beïnvloeden. Holland Casino merkt onderwerpen aan als financieel materieel als zij meer dan 1% van de brutobaten omvatten (2023: € 8 miljoen).

Een onderwerp is vanuit impactperspectief materieel als Holland Casino direct of via de activiteiten in zijn waardeketen op korte, middellange of lange termijn daadwerkelijke of potentiële ernstige gevolgen heeft voor mens, milieu en/of maatschappij. Hoe groter de schaal, de reikwijdte en de onherstelbaarheid van de (potentiële) gevolgen, des te ernstiger deze gevolgen zijn.

Totstandkoming dubbele materialiteitsanalyse

De dubbele materialiteitsanalyse van Holland Casino bouwt voort op de lijst met de maatschappelijke onderwerpen die op basis van vijftien interne interviews als relevant zijn bestempeld. De uitkomsten van deze interviews zijn vervolgens gekoppeld aan de onderwerpen die zijn opgenomen in de standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging. Om focus aan te brengen zijn de relevante onderwerpen afgezet tegen de sustainability strategie, die Holland Casino aan het aanscherpen is. Het fundament hiervoor bestaat uit de drie waardepijlers - People, Play en Planet - waarvoor ambities en doelstellingen worden geformuleerd.

De achterliggende gedachte is om de impact, risico’s en kansen van deze onderwerpen op de sustainability strategie in beeld te hebben, maar ook om de nodige maatregelen te nemen en die te adresseren. Daarnaast heeft Holland Casino zijn relevante onderwerpen vergeleken met de onderwerpen waarover sectorgenoten rapporteren alsook de onderwerpen die voor de kansspelsector als relevant zijn bestempeld vanwege hun financiële of operationele impact.

Holland Casino zoekt op deze manier aansluiting met de kansspelsector. Hieruit volgt dat over het algemeen verantwoord spel, integriteit van medewerkers, bestrijden van witwassen en kansspelgerelateerde criminaliteit, maar ook verbetering van energie-efficiëntie, de meeste aandacht krijgen. Tot slot sluiten de relevante onderwerpen goed aan bij het door Holland Casino uitgevoerde stakeholderonderzoek onder een geselecteerde groep leveranciers, financiële instellingen, verslavingsdeskundigen, sectororganisaties en (lokale) overheden. Het externe stakeholderonderzoek benadrukt het belang van Holland Casino’s opdracht om verantwoord en aantrekkelijk kansspel aan te bieden om op die manier kansspelgerelateerde illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan.

Roadmap CSRD & EU Taxonomy

In 2022 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven verplicht worden te rapporteren wat zij zien als risico's en kansen voor hun bedrijfsactiviteiten die voortvloeien uit sociale en milieuvraagstukken, en over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Holland Casino bereidt zich voor om te voldoen aan deze richtlijn en volgt hierbij de volgende CSRD-roadmap.

CSRD-roadmap Holland Casino

CSRD-governance

Hiervoor heeft Holland Casino onder directe verantwoordelijkheid van de CEO een strategische CSRD-projectgroep opgestart dat verantwoordelijk is voor de uitrol van de sustainability strategie en de daaruit voortvloeiende rapportagevereisten. In de stuurgroep zijn naast de CEO ook de CFO en CCO vertegenwoordigd, aangevuld met de directeur Gaming & Services en directeur HR. De strategische projectgroep wordt aangestuurd door de managers van Corporate Communicatie & Public Affairs en Financiële Planning & Analyse. Per strategische pijler is daarnaast een verantwoordelijke aangewezen. In 2024 wordt een definitieve keuze over de governance van dit onderwerp verwacht.