Inhoudsopgave

Strategie

Strategie

Begin 2024 heeft Holland Casino zijn nieuwe strategie ‘Durven inzetten op morgen’ geïntroduceerd voor de periode 2024-2028. De herijking van onze strategische koers bouwt voort op onze strategie HC2024 ‘Simply the Best’ en geeft richting aan wat Holland Casino te doen staat om relevant en veerkrachtig te blijven in deze snel veranderende maatschappij. 

Strategie HC2028 | Durven inzetten op morgen

We stellen de koers bij om effectief om te gaan met onder meer de kritische maatschappelijke discussie rondom online kansspelen, een verouderend bezoekersbestand in onze vestigingen, aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende scheefgroei tussen omzet- en kostenontwikkeling. Vooruitkijkend is het zaak om in te spelen op de veranderende behoeften van gasten, medewerkers en andere stakeholders en de daaruit voortvloeiende eisen die aan Holland Casino worden gesteld. Om onze maatschappelijke opdracht te vervullen en tegelijkertijd relevant en financieel gezond te blijven, moeten we durven inzetten op de gast van morgen, de medewerker van morgen en de maatschappij van morgen. Dit zijn de kernpijlers van het Holland Casino van de toekomst.

Terugblik HC2024 | Simply the Best

De vorige strategie (HC2024 ‘Simply the Best’) is in 2020 geïntroduceerd als driejarenstrategie. Door de coronapandemie werd de uitrol van de strategie vertraagd en is besloten de strategie tot en met 2023 te laten lopen. Dankzij de koers van ‘Simply the Best’ heeft Holland Casino sterk kunnen herstellen van de covid-jaren, waarbij gewerkt is aan drie kerndoelstellingen:

  1. Het implementeren van drie onderscheidende vestigingsconcepten.

  2. Investeren in Holland Casino Online.

  3. Behalen van een gezond rendement.

Het implementeren van drie onderscheidende vestigingsconcepten

Holland Casino heeft stevig geïnvesteerd in zijn vestigingsconcepten. Er zijn drie onderscheidende concepten geïntroduceerd, waarbij het totaalaanbod van spel, food & beverage (F&B) en entertainment per vestiging is afgestemd op de wensen van de gasten.

In blauwe vestigingen kunnen gasten terecht voor een uitgebreid spelaanbod, entertainment en meerdere F&B-concepten, waaronder LX Fine Dining & Champagne, THE SPORTSBAR Burgers & Beer en THE GLOBAL KITCHEN. In oranje vestigingen genieten gasten van een divers aanbod en een uitgebreide dinerkaart in TASTE Brasserie & Wines. In groene vestigingen is het bekende spelaanbod van tafelspelen en automaten aanwezig en kan er getafeld worden in YOURS Bistro en Wines.

De groene propositie is in 2023 volledig afgerond met de introductie van YOURS Bistro en Wines in de vestigingen Leeuwarden, Nijmegen en Zandvoort. Eerder waren Groningen en Eindhoven al omgebouwd. Naast een vernieuwd F&B-aanbod is ook het entertainment- en spelaanbod beter afgestemd op de vraag van de doelgroep. Ook de nieuwbouw van Holland Casino Groningen zal conform de nieuwe propositie worden gerealiseerd.

Voor de oranje propositie is nagenoeg alle implementatie afgerond. De vestigingen Scheveningen, Rotterdam, Valkenburg, Amsterdam-West zijn qua spelaanbod en entertainment ingericht conform het nieuwe concept. Met de verwachte afronding van de verbouwing in september 2024 wordt daar als laatste Enschede aan toegevoegd. De investeringen in de uniformering van de F&B-concepten voor de oranje vestigingen zijn getemporiseerd vanwege de schaarsere investeringsruimte en worden in de nieuwe strategische koers opnieuw gewogen.

Holland Casino Utrecht en Venlo waren al gebouwd conform de blauwe propositie. Besloten is de investeringen in Amsterdam-Centrum en Breda uit te stellen. Enerzijds vanwege een kleinere investeringsportefeuille als gevolg van stijgende lasten en anderzijds vanwege het feit dat we wensen en behoeften van gasten in bijvoorbeeld Amsterdam-Centrum ook zien wijzigen. Daarom is besloten meer tijd te nemen om een goede investeringsbeslissing voor beide vestigingen te kunnen nemen.

Investeren in Holland Casino Online

In oktober 2021 is Holland Casino Online gelanceerd. Doelstellingen waren onder meer om een rol van betekenis te spelen in de markt, daarbij een koploper te zijn op het gebied van veilig en verantwoord aanbod en tot slot een volledig kansspelaanbod te bieden met exclusieve elementen. Anno 2023 staat Holland Casino Online er goed voor en speelt het een rol van betekenis op de online kansspelmarkt. Zo hebben we de focus verlegd van het volledige kansspelaanbod naar een meer toegespitst aanbod op het gebied van poker, online speelautomaten en ons exclusieve live casino. Waarbij de investeringen in ons live casino in Scheveningen aanzienlijk zijn en dat ons echt onderscheidt in de Nederlandse markt. Ook heeft de snel veranderende markt en het stelsel van wet- en regelgeving stevige druk op de organisatie gelegd, mede waardoor de investeringen in bijvoorbeeld hoger gebruikersgemak nog niet gerealiseerd zijn.

Voor wat betreft de koplopersrol op het gebied van veilig en verantwoord aanbod hebben we zeker impact gehad, maar kan de lat nog hoger. Het is op momenten uiterst uitdagend geweest om op elk moment direct en tijdig te kunnen voldoen aan de snel wijzigende wet- en regelgeving. We hebben daarin, vaker dan ons lief is, reactief orde op zaken moeten stellen in plaats van de gewenste koplopersrol te pakken. Als we voorwaarts kijken, zullen we steeds vaker in staat blijken wel de regie te pakken om zo nog beter te voldoen aan de hoge verwachtingen die wij graag waarmaken.

Behalen van een gezond rendement

Een van de speerpunten na de coronapandemie was om te bouwen aan een gezond rendement. De inkomsten waren tijdens de coronajaren beperkt doordat de casino’s van overheidswege niet of slechts met stevige beperkingen konden openen. Daarnaast is een belastingschuld opgebouwd die extra drukt op het bedrijfsresultaat. Met prudent financieel beleid, een stevige herstructurering en de temporisering van bepaalde investeringen is gezorgd dat Holland Casino vanuit het eerste diepe dal weer naar een positief resultaat heeft weten toe te werken. Tegelijkertijd zien we dat de lastendruk door stevige inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en geopolitieke onzekerheid blijft toenemen en daarmee de noodzaak bestaat om opnieuw kritisch naar het verdienvermogen van de organisatie te kijken. Daarbij kijkt Holland Casino voornamelijk naar het borgen van de continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering, waarin Holland Casino goed invulling kan geven aan de maatschappelijke behoefte aan casinobezoek.

Door (de naweeën van) de heftige covid-periode zijn diverse investeringen en projecten getemporiseerd. Denk hier bijvoorbeeld aan de geplande investeringen in de digitalisering van de gastreis, nieuwe innovatieve spelconcepten of verbouwingen van onze proposities. Investeringen in compliance en bijvoorbeeld Wwft-naleving zijn overigens wel doorgezet en zelfs geïntensiveerd. Holland Casino heeft al deze zaken opnieuw bekeken in zijn herijkte strategie en zal op basis daarvan ook de investeringen prioriteren.

Uitgangspunten HC2028 | Durven inzetten op morgen

De wereld rondom Holland Casino heeft ingrijpende veranderingen ondergaan als gevolg van de coronapandemie, geopolitieke verschuivingen, aanhoudende inflatie, demografische en technologische ontwikkelingen en de legalisering van online kansspelen in Nederland. Met de afronding van de looptijd van het strategisch plan ‘Simply the Best’ was 2023 het logische moment om de strategie te herijken. De fundamentele veranderingen waarmee Holland Casino zich geconfronteerd ziet, vragen ook echt om een integrale herbezinning. Holland Casino moet daarin bezien wat ons te doen staat om relevant en veerkrachtig te blijven in deze snel veranderende maatschappij.

We constateren dat de koers op een aantal punten moet worden bijgesteld om effectief om te gaan met de kritische maatschappelijke discussie rondom online kansspelen, een verouderend bezoekersbestand in onze vestigingen, aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt en de daaruit voortvloeiende scheefgroei tussen omzet- en kostenontwikkeling. Daarom is het zaak om in te durven spelen op de veranderende behoeften van gasten, medewerkers en andere stakeholders en daaruit voortvloeiende eisen die aan Holland Casino worden gesteld.

‘Durven inzetten op morgen’ omdat de maatschappij scherpere keuzes vraagt, die wellicht op kortere termijn het verdienmodel onder druk zetten, maar Holland Casino op langere termijn in staat stelt om zijn maatschappelijke opdracht te vervullen en geaccepteerd, relevant en financieel gezond te blijven.

Strategische Pijlers en ambitie

Holland Casino heeft drie strategische pijlers geïntroduceerd waaronder wij onze strategische initiatieven ontplooien.

Om voor verschillende groepen in de samenleving een relevante keuze te blijven voor veilig en verantwoord spel hanteert Holland Casino een gedifferentieerde gaststrategie. Zo willen we enerzijds bestaande doelgroepen, die we deels in de covid-periode zijn verloren, terugwinnen en behouden. Anderzijds moeten we ook durven te investeren in concepten die nieuwe generaties gasten aantrekken. We zien namelijk dat de gemiddelde leeftijd toeneemt in onze vestigingen en moeten om relevant te blijven investeren in de behoefte en verwachtingen die toekomstige doelgroepen stellen aan casinobezoek. Dat betekent onder meer investeren in een perfecte digitale gastreis en concepten die meer gericht zijn op samen deelnemen aan het spel en de beleving rondom ons aanbod op bijvoorbeeld het gebied van F&B en entertainment. Daarbij onderzoeken we ook in hoeverre onze distributiekanalen nog aansluiten op de wensen en eisen van gasten. Tegelijk investeren we in de verdere ontwikkeling van preventiebeleid en het tegengaan van witwassen. Ook hier moeten gasten eenvoudig informatie krijgen, goed voorgelicht worden en dat naar de huidige maatstaven rondom digitalisering. Voor Holland Casino Online betekent het dat we de ingezette strategie voor online continueren, waarin Holland Casino een relevante marktpartij wenst te blijven om ook in de online wereld zijn maatschappelijke functie te kunnen vervullen. Dat betekent dat Holland Casino de focus in het aanbod aanscherpt naar poker en (live) casinospelen en voorloper wenst te zijn op het gebied van veilig en verantwoord spel. Ook hier zetten we stappen op gebruiksvriendelijkheid en de optimalisatie van de digitale gastreis.

Holland Casino ambieert een plek in de top 5 van Nederlandse hospitality werkgevers en zet daarom in op de medewerkers van morgen. In een krappe arbeidsmarkt vergt deze ambitie aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, contractvormen en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle doelgroepen, alsmede een aansprekend employer brand. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende levensfasen waarin medewerkers zich kunnen bevinden. Doordat we kijken naar bezetting en flexibiliteit creëren we niet alleen meer mogelijkheden voor medewerkers, maar spelen we ook in op een optimale gastbeleving. Zo worden we ook aantrekkelijker voor de medewerker van morgen.

De medewerker van morgen wil ook groeien. We positioneren ons daarom duidelijker als toonaangevende hospitality opleider. Bij Holland Casino kan je unieke vaardigheden opdoen die medewerkers in hun hele carrière helpen, binnen of buiten Holland Casino. Dit doen we zelf, via onze op te richten HC Academy, maar ook met onderwijspartners. Om nog meer perspectief te bieden, creëren we duidelijke paden voor competentieontwikkeling, specialisatie en promotie en investeren we in leiderschap.

Vanuit maatschappelijke bril bezien, vraagt de medewerker van morgen ook om een sterke bedrijfsethiek met heldere normen en waarden. Men verwacht dat management stelling neemt over de normen en waarden waar Holland Casino voor staat en de cultuur die de organisatie actief onder medewerkers stimuleert. Hierbij staan veiligheid, diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer centraal. Tot slot wil Holland Casino medewerkers in staat stellen een maatschappelijke bijdrage te leveren door onder meer lokale samenwerkingsinitiatieven te steunen of vrijwilligerswerk te verrichten. Zo bouwen we aan trots vanuit een overtuiging van de maatschappelijke relevantie voor Holland Casino. 

De kern van Holland Casino’s maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt in de bijdrage aan een veilig en verantwoord kansspelklimaat. Zonder een uitstekende strategie, beleid en invulling van deze maatschappelijke rol kan geen sprake zijn van een geloofwaardige rol in de maatschappij.

Daarom staat gezond casinobezoek en onze bijdrage aan een veilig en verantwoord kansspelklimaat centraal in onze Sustainability Strategie die we in 2024 verder zullen afronden. Daarnaast hanteren we twee ondersteunende pijlers: de betrokkenheid van Holland Casino bij mens en maatschappij, waarin aansprekend werkgeverschap, onze lokale rol staat beschreven en ook onze inzet op een duurzame bedrijfsvoering.

Vanuit deze visie bouwt Holland Casino aan zijn positie als koploper op het gebied van veilig, eerlijk en verantwoord spel door een vooruitstrevende aanpak. Op grond van wetenschappelijke inzichten en onafhankelijk advies voert Holland Casino zijn zorgtaak uit middels een tweesporenbeleid. Dit houdt in dat Holland Casino zich richt op zowel de grote groep gezonde spelers alsook de kleine groep kwetsbare spelers. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste voorlichting en begeleiding die leiden tot meer inzicht en bewustzijn rondom spel(gedrag). Voor de kleine groep probleemspelers voert Holland Casino een restrictief beleid met adequate risicoprofilering en effectieve begrenzing. We durven nieuwe wegen te verkennen om het elke dag een stukje beter te doen. Holland Casino moet in staat zijn om aanbieders, zorg en wetenschap te verbinden om samen te werken aan werkelijk effectieve oplossingen.

Tot slot investeren we in een meer intensieve verankering en bredere bijdrage aan de maatschappij. Holland Casino draagt aantoonbaar en positief bij in de omgeving waarin hij werkt. Niet alleen door de excellente uitvoering van zijn maatschappelijke opdracht, maar ook door het zijn van een uitstekende werkgever, buurman, opleider, sponsor en maatschappelijk partner op diverse gebieden. Holland Casino gaat zijn activiteiten focussen op nog nader te bepalen thema's om zo zijn impact zichtbaarder te maken.

Strategisch model

De strategie ‘Durven inzetten op morgen’ is, naast de vaststelling van de drie strategische pijlers, vertaald naar een strategisch model. Het optimale aanbod voor de gast via het juiste kanaal (‘go to market’) vormt de basis voor dit model. Vanuit de analyse over wat toekomstige generaties gasten van Holland Casino verwachten, zijn we in staat om te kiezen hoe wij het aanbod kunnen verbeteren en vernieuwen in lijn met de verwachtingen van deze groepen. Daarnaast bepaalt dat ook via welke kanalen dit aanbod het beste kan worden uitgezet om zo een relevante speler te zijn voor het bieden van veilig, eerlijk en verantwoord kansspel. Deze drie perspectieven zijn daarom geen separate keuzegebieden. Het verbinden ervan leidt tot de meest logische keuzes en prioriteiten.

Van groot belang is daarnaast de aansluiting op de medewerkers van Holland Casino, alsmede de maatschappelijke opdracht, acceptatie en inbedding van Holland Casino. De drie strategische pijlers hangen daarom nauw met elkaar samen en versterken elkaar. Enkele voorbeelden:

Doelgroepen & medewerkers

Tevreden en blije medewerkers dragen bij aan een optimale gastbeleving. Gasten willen zichzelf kunnen herkennen in medewerkers. Daarom hebben keuzes voor bepaalde doelgroepen ook impact op het gewenste profiel en de vaardigheden van medewerkers voor die doelgroep. Een goede match laat de gastbeleving stijgen.

Medewerkers & maatschappij

Nieuwe generaties medewerkers stellen hogere eisen aan de maatschappelijke toegevoegde waarde van organisaties. Wil Holland Casino nieuwe medewerkers kunnen aantrekken, moeten wij investeren in een positieve voorbeeldrol op bijvoorbeeld diversiteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Doelgroepen & maatschappij

Nieuwe generaties gasten vinden het maatschappelijk profiel van organisaties essentieel. Heeft Holland Casino een oprechte en wezenlijke rol en verhaal over zijn positieve bijdrage aan de maatschappij, dan blijven wij ook aantrekkelijk voor nieuwe generaties gasten. Tevens beoogt Holland Casino, naast zijn primaire maatschappelijke functie van het bieden van veilig en verantwoord kansspel, een bredere bijdrage aan de maatschappij te leveren, om een steviger verankering in de samenleving te realiseren.